image

SundaMaya.org

Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Propinsi Jawa Barat

Bagus Rangin

Pahlawan Majalengka

Dina abad ka 19 di Majalengka aya gerakan nu baruntak ka pamarentah Walanda, anu kaasup rongkah. Pikeun nyanghareupanana Walanda nepi ka kudu ngetrukkeun kakuatan, boh pasukan Walanda atawa pasukan pribumi anu biluk ka maranehna. Nu mingpin perjoangan di Majalengka teh nya eta Bagus Rangin. Ambahanana ngalegaan, geus puguh di Cirebon mah (harita Majalengka masih kabawah ku kasultanan Cirebon), ieu mah nepi ka Subang jeung Karawang.

Saterasna..

05/04/2013

Warta

Pesta Buku Bandung 2008

Pesta Buku Bandung 2008 mangrupa kagiatan gawe bareng IKAPI Jawa Barat jeung Pemda Kota Bandung, realisasi ti salahsahiji program kerja IKAPI Jawa Barat pikeun ningkatkeun peranan buku dina kahirupan masarakat, hususna masarakat kota Bandung, umumna Jawa Barat. Pameran anu lumangsung 29 Januari nepi ka 1 Pebruari 2008 diiluan ku 80 Penerbit nu aya di Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jogyakarta jeung Jawa Timur. Lobana aya 130 stand, pinuh kabeh. Diramekeun ku acara penunjang saperti bedah buku, peluncuran buku, rupa-rupa lomba pikeun barudak, seminar.

Saterasna..

Nusanesna...

Artikel

Ngirit Energi

Ku, Rahmat Afandi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, kungsi umajak ka sakumna rahayat pangeusi nagri, yen sarerea kudu caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket,sabab di luaran haga minyak nerekel, geus nincak 120 US Dolar/barelna. Jadi wayahna cenah, urang Ceuk nu palinter tur arapal mah, energy teh lain ngan ukur bahan bakar wungkul, lain listrik, atawa tanaga cai, angin, atom, nuklir, geothermal, atawa thermonuklir wungkul. Ari nu kaasup energy teh cenah oge, sumberdaya-manusa. Panalekna, naha sumberdaya manusa, milu kakuras, atawa boros? Data ngeunaan ieu hal,... Saterasna..

Makuta Hayam Wuruk di Majalaya

Naha Enya Makuta Hayam Wuruk Kapanggih di Majalaya?

Ku : Aan Merdeka Permana

NU écés, ti wewengkon Majalaya mémang geus kapanggih hiji makuta raja. Sawatara urang dinya nyangka,éta téh makuta Prabu Hayam Wuruk sawaktu ngadatangan (tur maot) di wewengkon Majalaya. Kapanggih gambar galudra anu jadi lambang Majapahit. ANYAR-ANYAR ieu di wewengkon Majalaya, Kabupatén Bandung kapanggih artéfak sejarah, mangrupa makuta. Ari kapanggihna téh di lelewek lembur Leuwidulang, Désa Sukamaju. Di kompléks SMA... Saterasna..

Borondong Majalaya

Borondong garing
Ngider kota pilemburan
Mekar lumaku diri
Payu dagang bari mimitran
Borondong garing
Haleuang ka tineung ati
Jerit ciptaning ati
jeung hiliwirna angin leutik
Oleh – oleh Priangan di lingkung gunung
Majalaya, Soreang Banjaran Bandung
Hate jongjong lugina anu di kantun
Narik ati matak genah nu ngabantun

Saterasna..

Siliwangi, Kian Santang Jeung Kembang

(Serat :1) Siliwangi & Ki Santang

Siliwangi geus tilar dunya, henteu tilem, teu robah jadi maung atawa nu mistik lain na. Siliwangi jalma biasa, raja pajajaran, bangsa manusa, nu pernah hirup di alam dunya, mingpin tatar sunda. Boga batur deukeut ngarana Santang, pamingpin nagri sancang, bangsa jin, lain bangsa manusa, nepi ka ayeuna aya keneh, lain sakti, tapi geus fitrahna sakabeh bangsa jin umurna leuwih panjang.

Saterasna..

Masjid

Tina: Naskah Catetan “Masjid”. R. Soerjo Argawisastra

Upami simkuring tumaros ka salasaurang muslim “Naon ari masjid teh? Dina umumna waleran anu bakal katampi kieu: “Masjid teh nyaeta tempat ibadah (solat) babakuna solat Jumaah” Eta waleran kacida leresna, namung upami ditingal tina segi makna anu saleresna eta waleran teh kirang leres. Atanapi langkung sae disebatkeun setengah leres, upami pangajenna ati-ati pisan mah.

Saterasna..

Kabhinekaan Nu Kudu Tetep Tunggal Ika

Nusantara nu diriung ku laut, dipasieup tilu rebu pulo, padumukna aya 400 seler bangsa, mangrupa kabeungharan anugrah Mahasuci nu tan wangenan. Rupa-rupa basa indung, nu dipiara tur jadi kakayaan selerna, nu endah pikeun silih pikawanoh jeung silih pikadeudeuh. Ti taun ka taun ti abad ka abad, malah nincak mangsa millennium ka ti tilu, kalanggengan basa indung mimiti muguran. Geus loba basa indung nu paeh, pedah teu dipiara ku selerna sorangan. Tina 400 seler teh (lolobana di Papua, cenah ceuk hiji panalungtikan kari 150), nu kaitung badag kari 9. Nya eta, Basa... Saterasna..

Inmemoriam Duduh Durahman

Apal ka Duduh teh, diwanohkeun ku pun biang, inget we harita di bumi Ma Alus, taun 60-an, pun biang mah nyebatna Nunuh. Ka beh dieu na keun, beuki apal, Cep Nunuh alias Duduh Durahman teh, putra Bapa Kiking Suptandar, ka anjeuna pun biang teh pernah paman, kuring mah aki ti gigir meureun, jadi ka Duduh teh meureun adi sabrayna, pun biang mah. Pa Kiking Suptandar teh kagungan putra tujuh, Duduh cikalna, ka handapna nu kuring apal bari ukur wawuh munding, Wawan, Ecep(Chardana), Elis, Eli, Agus, jeung saurang putra istri nu di Bogor, can kungsi apal, da deukeutna jeung Duduh wungkul,... Saterasna..

Sajarah Majalengka

Dina abad ka XVI, di wewengkon Majalengka ayeuna aya tilu Karajaan Cakra Ningrat ngaheuyeuk karajaan-karajaan Rajagaluh, Pucuk Umum di Talaga jeung Nyirambut Kasih ratu Sindangkasih.

Nyirambut Kasih lain bae geulis kawanti-wanti, tapi deuih kawendar sakti. Ratu anu gede wibawa jeung gede komara, sarta jadi panutan masyarakat. Sabagian tina wewengkon Sindangkasih teh masih mangrupa leuweung di antarana tutuwuhana aya anu disebut tangkal maja, anu khasiatna pikeun nyageurkeun kasakit muriang. Teu jauh ti Sindangkasih, di Cirebon aya Syeh Arif Hidayatulloh. Jaman harita di... Saterasna..

Seni & Kaulinan

Lagu - Lagu Sunda

Pasundan Eksiganda

Eh Pasundan eksiganda
Kuring nyaah ka andika
Andika teh tanah endah
Uparengga nusantara
Sugih jiwa sugih bahan
Linuturan kawibawan
Eh Pasunda eksiganda
Kuring nyaah ka andika

Saterasna..
05/04/2013

Balagonjakan

Lowongan Gawe

Salah saurang lulusan strata 1 nu geus lila nganggur kulantaran can meunang pagawean nu cocok, manehna nanya ka adina nu kakara lulus, tapi kabeneran geus boga gawe..
Lanceuk : "Cik aya informasi lowongan gawe teu?"
Adi : "Ng.....lowongan gawe nya" jawabna bari teus mikir ; "oh,Aya A aya!.di perusahaan Jamu Jago aya lowongan teh."
Lanceuk : "Ah Nu bener maneh teh??!!
 
 

Saterasna..
05/04/2013

Lalayang