image

SundaMaya.org

Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Propinsi Jawa Barat

Mashudi Pajoang Jeung Tokoh Pendidikan

Ku: Djodi Prihatna, A.Md.Pd-MG

Lamun urang ngadenge ngaran Mashudi, anu kacipta teh pasti barudak pramuka Siaga anu keur arulin udag-udagan, Penggalang anu keur kemping, Penegak anu keur naek gunung, atawa Pandega anu keur diskusi. Enya, mantan Gubernur, pajuang jeung tokoh pendidikan teh identik jeung kagiatan pramuka, sabab anjeunna aktif ti mimiti KBI nepi ka Pramuka. Malahan taun 1978-1994 jadi Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka. Sababaraha bulan samemeh Jambore Nasional 2006 dibuka ku Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, ieu tokoh Pramuka teh tilar dunya. Mashudi, urang Sunda anu aktif di dunya pendidikan jeung kapramukaan.

Saterasna..

05/04/2013

Warta

Sapoe di Demak, Kudus jeung Muria

Ku : Djodi Prihatna SA

Ngayakeun kagiatan wisata, naek jeung turun gunung memang matak cape, tapi kajurung ku rasa hayang nyaho, sagala kacape sirna. Geus lila ieu perjalanan teh direncanakeunana. Aya kana sataun mah. Ngan bapa/ibu guru katut kulawargana wungkul nu arindit teh. Tema nu dipake nya eta dina raraga mieling Hardiknas nu kabeneran ragrag dina tanggal 2 Mei 2004 . Jadi sakabeh staf pengajar SMP Negeri 29 Bandung anu ngagabung kana grup pangajian Al Furqon ngayakeun kagiatan wisata rohani . Demi tujuanana nya eta ngadongdon masjid Demak, masjid Kudus, jeung makam Sunan Muria.

Saterasna..

Nusanesna...

Artikel

Kota Garut

Garut nu kiwari jadi salah sahiji kabupatén di Provinsi Jawa Barat, boga sajarah anu panjang. Awalna ieu wewengkon teh kabawa ka Kabupatén Limbangan, tuluy jadi Limbangan – Garut, sarta ahirna jadi Kabupatén Garut.
Daérah Kabupatén Garut nu ayeuna téh gabungan ti sawatara wewengkon anu tadina kabawa ka kabupatén séjén. Sawaréh di antarana tilas Kabupatén Balubur Limbangan anu ngawengku Limbangan, Wanakerta (Cibatu), Wanaraja, Suci (Garut), jeung Panémbong (Bayongbong).... Saterasna..

Lalampahan Bujangga Manik Ka Jawa Tengah, Jawa Timur Jeung Bali

J.Noorduyn
Tarjamah bebas , Asep Idjuddin
Tina,
Bujanggamanics journeys through of jawa-topografical data from old an Sundaness source: Bijdragen tot de Taal Land-en Volkenkunde 138(1982) No.4, Leiden,413-442

Salahsahiji warisan sastra Sunda kuno nu mibanda ajen luhur, nya eta carita Bujangga Manik nu ditulis dina 8 bagian dina wangun puisi Sunda kuno, ditulis dina daun lontar disimpen di Pabukon Bodleilan ti taun 1627, di Oxford taun 1629, Pahlawan dina carita Patapa-Hindu-Sunda, sanajan inyana saurang... Saterasna..

Ngirit Energi

Ku, Rahmat Afandi

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, kungsi umajak ka sakumna rahayat pangeusi nagri, yen sarerea kudu caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket,sabab di luaran haga minyak nerekel, geus nincak 120 US Dolar/barelna. Jadi wayahna cenah, urang Ceuk nu palinter tur arapal mah, energy teh lain ngan ukur bahan bakar wungkul, lain listrik, atawa tanaga cai, angin, atom, nuklir, geothermal, atawa thermonuklir wungkul. Ari nu kaasup energy teh cenah oge, sumberdaya-manusa. Panalekna, naha sumberdaya manusa, milu kakuras, atawa boros? Data ngeunaan ieu hal,... Saterasna..

Hiji Ngahiji

Pesta demokrasi milih pamingpin, boh pilkada boh pilpres, hasilna kudu nyumponan kahayang rahayat, tinekanan mulus rahayu berekah salamet. Sual eleh jeung meunang mah biasa, teu leupas tina kudrat jeung irodatna Nu Maha Suci. Nu penting anu meunang atawa anu eleh kudu jembar hate lega dada, sabab sagala hasil nu katarima, geus ditangtukeun ti ajalina. Nya kitu deui pikeun sakur pamilon nu jadi partisipan atawa partisan, kudu yakin yen usaha manusa mah kawatesanan. Teu kudu nyeri hate atawa ambek. Jadi bulan panungtungan, pikeun tataharna pamimngpin anyar. Tangtu kudu dirojong ku sararea. Mun... Saterasna..

Pulitik Ki Sunda: Sunda Substantif, Sunda Kualitatif, Sunda Aktual

Ku : Dr. H. Gunawan Undang, M.Si

Dina salah sahiji edisi majalah Sunda Mangle (di Bandung) sababaraha waktu katukang, mun teu salah mah aya salah sahiji artikel nu jejerna Iraha ki sunda manggung? Basa ilubiung dina diskusi “Manusa Sunda Ditinjau dari Perspektif Sejarah” dijejeran ku Dr.Nina H.Lubis (Sejarawan ti unpad) nu dilaksanakeun ku SKM Galura (Koran Sunda di Bandung) sababaraha waktu ka liwat; nu leuwih nyoko kana adeg-adeg manusa Sunda mangsa bihari jeung kiwari, aya sababaraha pasualan karakter Ki Sunda, diantarana : ari urang Sunda teh teuneung... Saterasna..

Soerjo Argawisastra, Pajoang Jeung Tokoh Koperasi

Kagiatanana dina widang koperasi ti alam penjajahan keneh, nepi ka ahirna dina jaman pamarentahan Bung Karno, pamarentah ngadegkeun Departemen Koperasi. Dina widang kamiliteran kungsi jadi tentara Peta, TNI Angkatan Darat, ari pangsiunna mah ti TNI Angkatan Udara. Kungsi jadi anggota JOP, KBI, Persitas, malahan jadi wartawan Cipatahoenan. Bulan Agustus loba tanggal anu penting. Lain bae alatan mieling Hari Pramuka tanggal 14 Agustus, oge dina tanggal 17 Agustus sakumna bangsa Indonesia mieling Hari Kamerdekaan Republik Indonesia. Sundamaya.org/Bamus Sunda medar riwayat hirup salasaurang... Saterasna..

Sajarah Wanayasa

Ku: Budi Rahayu Tamsyah

Ujaring sepuh.

Ari karuhun Wanayasa téh asalna ti Mataram, nya eta Susuhunan Mangkurat, putrana Susuhunan Tegalarum. Susuhunan Tegalarum putrana Sultan Agung Mataram. Asalna tedak Dipati Hariang Banga, putra pamindo Ratu Galuh.
 
 

Saterasna..

Seni & Kaulinan

LAIS Kasenian Tradisionil Sunda

Ku : Kang Fauzi Salaka

Lais téh kasenian anu mintonkeun kamonésan. Ari kamonésanana deukeut-deukeut kana akrobat. Dina prungna pagelaran lais, dipasang dua tihang gombong anu jangkungna kira-kira 13 méter sarta tungtung-tungtungna dipentang ku tambang atawa tali. Ari anggang tihangna kira-kira genep méteran. Tah anu lais téh sok ngayakeun akrobat dina éta tambang, bari jeung teu sieuneun tijuralit atawa ragrag. Siga jalma anu keur meuntas catang baé.

Saterasna..
08/06/2012

Balagonjakan

Pilot Anyar

Jang Iding Salah sahiji pilot sakola penerbangan di Cicurug , dititah ku komandan na keur nyobaan helikopter anyar, naas pisan, geus luhur ngapung 1000 kaki helikopterna ngadadak murag. tapi untung keneh Pilot Iding salamet, bisa luncat make kursi pelontar, basa disaliksik ku tim KNKT udara horeng euweuh hiji oge, kasalahan nu dipilampah. Basa kotak hideung dipariksa, munara bandara, oge mekanik mesin. Jadi ngahudang kapanasaran ka tim pencari fakta,terus weh pilot Iding diinterogasi ku tim pencari fakta.

Saterasna..
05/04/2013

Lalayang